Leave a comment

Nytt fra Postens Pensjonistforbund

NYTT FRA POSTENS PENSJONISTFORBUND

Postpensjonistene holdt sitt  Landsmøte 11. – 13. mai 2015 i Oslo. Beretning, regnskap, vedtektsendringer, ny handlingsplan, innkomne forslag og valg ble alle enstemmig vedtatt .

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt slik:

Arbeidsutvalg:

Leder                          Magne Furesund                      gjenvalg        Oslo

Nestleder                 Marit Langbo                     ny                   Vestoppland

Sekretær                  Jan Dybvik                           ny                   Buskerud

Kasserer                   Inger-Marie Stokker       ny                   Oslo

Styremedlem          Ernst Eidem                         gjenvalg        Salten og Lofoten

Styremedlem          Signe Plathe Holmgren  gjenvalg        Stavanger

Styremedlem          Ingvar Kjøren                     gjenvalg        Oslo

Styremedlem          Sigrun Sanden                   gjenvalg        Gudbrandsdal

Styremedlem          Margrete Vadseth           gjenvalg        Sunnmøre

  1. varamedlem Ole Follesø ny                   Hordaland
  2. varamedlem Lars Stråtveit ny              Haugesundsregionene
  3. varamedlem Gerd Solborg gjenvalg     Tromsø
  4. varamedlem Brit Hansen gjenvalg        Sør-Trøndelag

Revisor          Elin Rytterager           ny             Oslo

Vara revisor            Stein Ingebrigtsen           ny    Telemark

Ingvar Kjøren             Marit Langbo             Lars Stråtveit              Gerd Thomassen        sign.                           sign.                          sign.                               sign.

 

Nordisk samarbeid

Etter Representantskapsmøtet i Nordisk Postpensjonistunion (NPPU) i Sverige 8.-9. oktober er status for det nordiske samarbeidet nå som følger: Vi beholder de årlige sekretariatmøtene, samt Nordisk Treff som avvikles hvert 2. år. Det er Norge sin tur å arrangere treffet i 2016. Representantskapsmøtene fjernes. Nordisk kurs og andre fellesaktiviteter som bridge og golf legges på is inntil videre. Representantskapsmøte i Nordisk Postpensjonistunion (NPPU) finner sted i Helsingborg (Sverige) i tiden 8.-9. oktober. Fra Norge deltar, Magne Furesund, Gunvald Dybvik, Tor Aarak, Sigrun Sanden, Ingvar Kjøren og Margrete Vadset.  Sverige vil på dette møtet fremme en rekke endringsforslag til det nordiske samarbeidet. Resultatet av de konkrete forslagene vil vi komme tilbake til.

Landsstyret har i sitt møte 21. mai foretatt en del beslutninger, som forberedelser til forbundets landsmøte neste år. Landsmøte 2015 :Landsmøtet i 2015 vil finne sted i Oslo i tiden 11.- 13. mai. Møtestedet blir Quality Hotel 33.

Følgende komitéer ble oppnevnt: Valgkomité: Ingvar Kjøren, leder, Marit Langbo, Lars Stråtveit og Gerd Thomassen Komité for utarbeidelse av handlingsplan: Ernst Eidem, leder, Magne Furesund, Edith Sørli og Magnhild Klubben.

Rollebytte i forbundets ledelse På landsstyremøte i mai 2014 ble det foretatt suppleringsvalg. Anne MarieLeder, Anne Marie Hide ønsket å trekke seg av personlige årsaker, og foreslo å bytte rolle med nåværende nestleder Magne Furesund. Landsstyret sluttet seg til forslaget. Endringen skjedde med virkning fra 1. juli og varer fram til Landsmøtet i 2015. Anne Marie ble valgt til nestleder på landsmøtet 2012. Arild Øynes ble på Pensjonistforbundets landsmøte i juni samme år valgt inn som 2. nestleder.Arbeidsmengden der ble mye større en han forutså da han ble valgt. Han trakk seg derfor som leder i Postens Pensjonistforbund. Anne Marie Hide rykket opp som leder etter Arild Øynes og Magne Furesund ble valgt som ny nestleder, endringene gjaldt fra 1.1.2013. Vi takker Anne Marie for vel utført arbeid, som leder av Postens Pensjonistforbund. Samtidig gratulerer vi Magne Furesund med vervet som ny forbundsleder. Magne FMagne begynte i Posten som postelev i Bergen i 1965.  Sommeren 1967 ble han, som mange andre beordret til Oslo. Her tjenstgjorde han i Oslo postdistrikt, i Postsparebanken og i Postdirektoratet. Han begynte som postsjef ved Pakkeavdelingen i Oslo i 1987. I 1995 flyttet han til Ålesund, som regionsjef for Nord vestlandet postregion, og ble der i 5 år. Han har i lange perioder også vært tillitsvalgt, på 80-tallet som sekretær i kretsstyret i Oslo og Omegn krets. Magne meldte seg inn i Postens Pensjonistforbund da han gikk av i 2010, og har de 2 siste årene vært med i styret i Oslo avdelingen. Med sin brede erfaring fra Posten og som tillitsvalgt, har Magne gode forutsetninger for å lykkes som leder av Postens Pensjonistforbund – vi ønsker lykke til!

Postmuseet Motorsykkel med sidevognPostens dag på Maihaugen 24. august 2014 I år arrangeres Postens dag på Maihaugen søndag 24. august. Arrangementet er slått sammen med Barnas sommerdag, som er et tradisjonsrikt og meget populært arrangement på Maihaugen. Det betyr at det blir enda flere aktiviteter og mer underholdning. Postpensjonistene er hjertelig velkommen med venner og familie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *